Ansökan om stöd

Kortfilm på årets kortaste dag – den 21 december. Kortfilmsdagen är etablerad i ett flertal länder över hela norra halvklotet och 2014 lanserades initiativet i Sverige. Syftet med stödet är att etablera satsningen i Sverige och därigenom öka antalet biografer och andra visningsplatser som visar kortfilm och därmed långsiktigt öka publiken för kortfilm.

Vem kan söka?

Satsningen ryms inom stödet till spridning av svensk kortfilm i Sverige och riktar sig till landets alla biografer samt andra visningsaktörer.

För vad kan man söka?

Godkända kostnader är bland annat marknadsföring och publikarbete specifikt för det enskilda eventet, filmhyra samt omkostnader för kringarrangemang. Man kan inte få stöd för kostnader för lokalhyra, personal eller eventuella uteblivna intäkter.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Man kan söka upp till 5 000 kr och ingen ekonomisk motprestation krävs. Program för Kortfilmsdagen ska vara satt senast 21 nov för att det ska finnas till för marknadsföring.

När och hur ansöker man?

Stödet kan sökas under perioden 10 september – 5 oktober 2018. Besked lämnas senast den 19 oktober 2018.

Hur bedöms ansökan?

Ansökningarna bedöms och prioriteras utifrån ambitionsnivå på filminnehåll och publikarbete. Ansökan bereds av Folkets Bio. Beslutet meddelas via mail.

Hur redovisar man?

Stödmottagare fyller i en redovisningsblankett samt bifogar godkänd ekonomisk redovisning enligt anvisningar och skickar in till Folkets Bio via post senast den 15 februari 2019. Skicka gärna med in digital fotodokumentation av det genomförda eventet.

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på en blankett som skickas tillsammans med beslutsbrevet. Stödet kan ej rekvireras i förhand utan först när fullständig redovisning är inskickad och godkänd.

Sök stöd (Deadline 05.10.2018)

Ansökningsblankett (word)

Redovisningsblankett (word)